Uprava društva

VD Direktor:
Jasmin Rahimić, dipl. inž. rud.
E-mail: jasmin.rahimic@rudnikdjurdjevik.ba